skip to Main Content
Reset

Professionals

Li Chenglong

Xia Yingchun

Chen Mengling

Li Fujiao

Zhang Qin

Wang Siqi

Gao Jing

Partner/Patent Attorney/ Attorney at Law

Zhang Xueqin

Patent attorney

Yan Wanjin

Patent Attorney

Li Qiongqiong

Patent Attorney

Cai Xiang

Patent Attorney

He Zhijing

Patent Attorney/ Attorney at Law
Back To Top